Asean Wisdom Media

เมล็ดพันธุ์อาเซียน

การขับเคลื่อนความยั่งยืนของประชาคมอาเซียน มิได้มีเป้าหมายเพียงแค่การสร้างความเท่าเทียมด้านสิทธิมนุษยชน หรือการสร้างผลประโยชน์ร่วมทางการเมืองและเศรษฐกิจเท่านั้น การส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรากฐานอารยธรรมประวัติศาสตร์จะนำมาซึ่งการสร้างความเป็นปึกแผ่นและความมั่นคงแห่งประชาคมอาเซียนอย่างแท้จริง

เมื่อความเข้าใจต่อรากเหง้าของตนเองนำไปสู่ความภาคภูมิและการไม่ละทิ้งมรดกทางภูมิปัญญา ซึ่งช่วยพยุงค้ำจุนอัตลักษณ์และวิถีแห่งสังคมการเกษตรที่ยิ่งใหญ่ของอาเซียนจนกลายเป็นอู่ข้าวอู่น้ำที่สำคัญของโลก “พลังของสื่อ” จะเชื่อมโยงประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกไว้เป็นหนึ่งเดียว เพื่อสนับสนุนเป้าหมายแห่งการเรียนรู้และเคารพวัฒนธรรมที่แตกต่าง ตลอดจนการสร้างสันติภาพ และการพัฒนาความยั่งยืนแห่งอาเซียนผ่านมรดกทางภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่ไม่ซ้ำใครในโลก 

Thai Media Fund as a Project Supporter

บทบาทและพันธกิจกองทุนสื่อสร้างสรรค์

การประกาศพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ.๒๕๕๘ ในราชกิจจานุเบกษา และมีผลใช้บังคับ ตั้งแต่เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ซึ่งตามบทเฉพาะกาล ได้กำหนดให้การดำเนินงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงวัฒนธรรม โดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เป็นนิติบุคคลและมีบทบาทตามพันธกิจ ดังนี้

 

 • รณรงค์ ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
 • ส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
 • ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนโดยเฉพาะเด็ก เยาวชนและครอบครัวมีทักษะในการรู้เท่าทันสื่อเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์และสามารถใช้สื่อในการพัฒนาตนเองชุมชนและสังคม
 • ส่งเสริมและสนับสนุน การมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวาง เพื่อให้เกิดการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
 • ส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัย อบรม พัฒนาองค์ความรู้และการสร้างนวัตกรรมด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
 • ส่งเสริมบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรสาธารณประโยชน์ ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสื่อให้มีการผลิตและพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
 • ดำเนินการและส่งเสริมให้มีสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึง

MEDIA Empowerment Promoting ASEAN WISDOM

The First Co-documentary production
Connecting ASEAN Community and People around the World

ปรากฏการณ์ครั้งแรกที่ผู้ผลิตสื่อในประชาคมอาเซียนและพันธมิตรสื่อรับเชิญจากภูมิภาคเอเชียจะรวมพลังในโครงการความร่วมมือผลิตสารคดีระดับนานาชาติ เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สื่อที่เป็นมิตรต่อสังคมโลกผ่านการนำเสนอในรูปแบบสารคดีผสานสื่อแอนนิเมชั่น 12 ประเทศเล็กๆ จากภูมิภาคนี้ จะมาร่วมกันถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเองที่มีพลังในการช่วยสงวนรักษา ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสังคมการเกษตรที่เป็นอู่ข้าวอู่น้ำที่สำคัญของโลก “พลังของสื่อ” ที่ช่วยเชื่อมร้อยความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนต่างภูมิภาคด้วยการสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวัฒนธรรมที่แตกต่าง คือกลไกที่สำคัญยิ่งในการร่วมขับเคลื่อนประชาคมแห่งอาเซียนสู่อนาคต ด้วยแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนา เพื่อสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนที่แท้จริง บนรากฐานแห่งภูมิปัญญาซึ่งค้ำจุนอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของอาเซียน

 

Message FROM OUR CONTRIBUTOR

“รากฐานของสังคมไทยและสังคมอาเซียน เป็นพหุสังคม หรือพหุวัฒนธรรม คือเป็นสังคมที่มีวัฒนธรรมหลากหลายผสมผสานกันมาช้านาน ดังนั้น ความแตกต่างจึงไม่ใช่ความขัดแย้ง แตกแยก หากคืออัตลักษณ์และสีสันเปี่ยมเสน่ห์ของอาเซียน ..."

ธีรภาพ โลหิตกุล 
Project Consultant

“สาระของการนำแอนิเมชั่นมาผสานในสารคดีคือการทำเรื่องยากให้เข้าใจได้ง่าย สนุก มีจินตนาการ มันสื่อสารได้กับคนทุกรุ่นทุกวัย คุณอาจคิดว่ามันเป็นเรื่องยาก ซับซ้อน ต้องใช้ฝีมือ ประสบการณ์สูง ความจริงแล้วการทำแอนิเมชั่นที่มีคุณภาพง่ายกว่าที่คิด..."

คมภิญญ์ เข็มกำเนิดกุล 
Animation Supervisor-Project Consultant

“ผู้คนทุกวันนี้ใช้ชีวิตอยู่ภายใต้อิทธิพลของสื่อที่เกิดขึ้นมาอย่างมากมาย ท่ามกลางข้อมูลข่าวสารและเนื้อหามากมายนั้น ทำอย่างไรที่เราจะช่วยกันเติมเต็มเรื่องราวและเนื้อหาดีๆสู่สังคม ดังนั้น ผมเชื่อว่าการรวมพลังของสื่อมีความสำคัญในสังคมวันนี้ ด้วยพันธกิจในการผลิตสาระและสื่อคุณภาพให้แก่สังคม..."

Sam Forkner
Film Director and Independent Producer

“โลกจะเปลี่ยนไปทางไหน ขึ้นอยู่กับการจะใช้สื่ออย่างไรให้เกิดผล? การส่งต่อเรื่องราวดีๆเป็นพลังสำคัญของสังคม การเลือกใช้ช่องทางสื่อที่เหมาะสม (Platforms) และการเลือกสื่อที่ใช่ (Tools) นั้นยังไม่เพียงพอ เพราะต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจาก Multi-stakeholders ในภาคส่วนต่างๆ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการผลิตสื่อดีๆสู่สังคม..."

ไพสิน ต้นตระกูลสุข
Project Director, ASEAN WISDOM MEDIA

Message FROM OUR CONTRIBUTOR

 

Coming up EVENT

Held in Thailand on 8-12 Oct. 2019

The First ASEAN and ASIAN Networks Co-production Workshop 

 

Tentative Agenda

 

DAY 1

Pre-meeting and arrival welcoming at the evening

DAY 2

Opening Ceremony

 • Welcome Remarks “Media Empowerment Towards ASEAN ISSUES”
 • Visiting ASEAN and ASIAN Storytelling Mini Exhibition
 • Press Interview

WS Session 1

 • “Recap Session with a brief of project objectives & goals and the agenda”
 • “How to Create a Good and Charming Storytelling of Cultural Identities through the Documentary”

Lunch

WS Session 2

 • “Introduction of Co-production 12 Countries with Show Case Studies and its Format and Manual”

Official Welcoming Reception at the Riverside (Evening Cocktail)

DAY 3

Morning WS Session 3

“Create Meaningful Documentary Storytelling and Aesthetic Cinematography”

Lunch

Afternoon WS Session 4

“Use Animation to Bring Nonfiction Stories to Life”

DAY 4

Closing WS Session 5

 • “Recap Session with 12 Countries 1 Vision”
 • Q&A / Discussion / Suggestion

Half-day Cultural Excursion at Arts of the Kingdom, Ayutthaya Province

 

 

DAY 5

Departure

Registration

Online Registration (By invitation only)
Accompanied Spouse

Please specific food inquiry

โปรแกรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วันที่ 11 ตุลาคม 2562

เชิญร่วมท่องเที่ยวค้นคว้าคุณค่าภูมิปัญญาศิลป์แผ่นดินไทย ณ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ
บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

"ศิลป์แผ่นดิน" เป็นนิทรรศการของสถาบันสิริกิติ์ จัดแสดงผลงานศิลปหัตถกรรมของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยคัดเลือกงานที่มีความงดงามทรงคุณค่าจนถือเป็นศิลปวัตถุของแผ่นดินเท่านั้น จากฝีมือของนักเรียนในโรงฝึกศิลปาชีพ สวนจิตรลดา เช่น พระที่นั่งพุดตานถมทอง พระที่นั่งพุดตานคร่ำทอง เรือพระที่นั่งจำลองศรีสุพรรณหงส์ บุษบกห้ายอดไม้แกะสลัก ฉากผ้าปักป่าหิมพานต์ ฉากไม้แกะสลักตำนานเพชรรัตน์ ฯลฯ

 

Excursion Online Registration

If any inquiry, please contact

secretariat@aseanwisdommedia.com
Address

Thailand

Social